رنگ سال در صنعت مد؛ رنگ سال آینده میلادی چیست؟

پنتون بر اساس این روش، در چندین دسته کتابچه‌های راهنمای رنگ تولید می‌کند که مرجع استاندارد تولید رنگ برای مشاغل…