تقویت حافظه بینایی و شنوایی کودک
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > بهداشت 23 دی 1396

تقویت حافظه بینایی و شنوایی کودک

برای اینکه کودک بتواند کلماتی را که می بیند و یا می شنود به یاد آورد، لازم است حافظه بینایی و شنوایی او تقویت گردد. فعالیت های زیر می تواند برای رسیدن به این هدف مفید واقع شود:

  • شکلی را به مدت چند ثانیه به کودک نشان داده و سپس از او می خواهیم از بین چند شکلی (از تعداد کم شروع می کنیم) که به او نشان می دهیم شکلی را که قبلا دیده است، بازشناسی کند.
  • شکل یک حرف را به مدت چند ثانیه به کودک نشان داده و سپس از او می خواهیم آن شکل را از بین اشکال حروف دیگر بازشناسد.
  • اشکالی مانند مربع، مثلث، لوزی و دایره را به ترتیب در مقابل کودک چیده و سپس این ترتیب را در مقابل کودک بر هم زده و از او می خواهیم آنها را به همان ترتیبی که قبلا چیده شده بود، بچیند.
  • صداهای مختلفی را که در محیط زندگی کودک وجود دارد از قبیل صدای حیوانات، هواپیما، زنگ تلفن و ... را برای کودک پخش نموده و چند ثانیه پس از قطع صدا از وی می خواهیم که بگوید چه صداهایی را شنیده است. فعالیت با پخش یک صدا شروع شده و به تدریج به تعداد آنها می افزاییم.
  • جملات دو کلمه ای را برای کودک بیان کرده و از او می خواهیم آنها را تکرار کند. جملاتی مانند: "من رفتم" "بابا آمد" "من خوردم"
  • دو یا سه کلمه (یا عدد) را به کودک گفته، از او می خواهیم آنها را تکرار کند. مانند باد- نان- انار- سیب- چهار- هشت و ...
  • جملات دو یا سه کلمه ای یا بیشتر را به کودک گفته از او می خواهیم آنها را تکرار کند. مانند: من "سیب خوردم" "در را باز کن" "من مادرم را دوست دارم" و ...