پرورش مهارت های حرکتی کودکان
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > تعليم و تربيت 11 آذر 1396

پرورش مهارت های حرکتی کودکان

رشد حرکتی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با رشد ذهنی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی رشد حرکتی در کودکان به طور غیرمستقیم بر روی رشد هوشی آنان تاثیرگذار است و فعالیت های حرکتی در آنان نه تنها موجب کسب مهارت ها و هم آهنگی های حرکتی می شوند، بلکه موجب آرامش، ثبات و رفتار و لذت کودک نیز می گردند.

بدین منظور لازم است در برنامه آموزش قبل از دبستان، فعالیت هایی در زمینه مهارت های حرکتی گنجانده شود. لازم به یادآوری است که مراحل رشد حرکتی (نشستن، ایستادن، راه رفتن و ...) در کودکان عادی در سنین معینی پدید می آیند. اما کودکان عقب مانده ذهنی این مراحل را نامنظم و با تاخیر طی می کنند. لذا آموزش فعالیت های حرکتی به کودکان عقب مانده ذهنی بسیار ضروری است.

باید توجه داشت که فعالیت های انتخاب شده برای آموزش هر کودک با رشد فیزیولوژیکی وی انطباق داشته باشد. به عنوان مثال کودکی که قادر به گرفتن و پرتاب کردن توپ نیست، فعالیت های ظریف تر مانند نوشتن، خطوط آمادگی و ... را نباید انجام دهد و یا کودکی که قادر به ترسیم یک خط مستقیم نیست، قطعا نمی تواند یک شکل زاویه دار را بکشد. لذا نباید سعی در آموزش این مهارت نمود.

پرورش مهارت های حرکتی در زمینه های زیر صورت می گیرد:

  • پرورش حرکات بزرگ
  • پرورش حرکات کوچک
  • پرورش حرکات تکلمی