پرورش حس بویایی از طریق تشخیص تفاوت، تشابه و شناخت بوها
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > سلامت 17 آبان 1396

پرورش حس بویایی از طریق تشخیص تفاوت، تشابه و شناخت بوها

در این بخش هدف ما تشخیص تشابه و تفاوت بوها و شناخت آنهاست. کودک باید بدون استفاده از حواس دیگر به ویژه حس بینایی بتواند بوها را از یکدیگر تشخیص دهد و پس از آموزش قادر باشد از طریق حس بویایی آنها را بشناسد. از جمله فعالیت هایی که در این زمینه می توان انجام داد عبارتند از:

ظرف هایی حاوی موادی که با بوی آنها در مرحله بوییدن آشنا شده است، تهیه نموده (از هر کدام دو عدد)، یک سری از آنها را در مقابل او قرار می دهیم و سپس یکی از ظرف ها را به کودک داده و از او می خواهیم با بوییدن آن بوی همانند آن را از بین ظرف هایی که در مقابلش قرار دارند، تشخیص دهد.

مواد بودار فوق را در اختیار وی قرار می دهیم و با ارائه هر یک از آنها به کودک نام آن بو را آموزش می دهیم. مثلا با ارائه قوطی حاوی گلاب و بوییدن آن توسط کودک به او می گوییم: "این بوی گلاب است."

ظرف های حاوی مواد فوق را بدون دیدن آنها در اختیار کودک قرار می دهیم. او باید با بوییدن هر یک از آنها نام آن ماده را بگوید. مثلا با بوییدن عطر بگوید: "این عطر است."

یادآوری

در انجام ففعالیت های فوق از تعداد کم شروع نموده و به تدریج بر تعداد آنها بیفزاییم.

در شناخت بوها باید مواد را یک به یک آموزش داده و پس از حصول اطمینان از یادگیری آن به آموزش دیگر بوها پرداخت.

برخی از بوهایی که آموزش آنها ضروری است باید در موقعیت مناسب و یا واقعی آموزش داده شود. مثلا بوی نم را پس از باریدن باران و یا بوی سوختگی را هنگامی که این بو در محیط وجود دارد، آموزش داد.

هنگام انجام فعالیت های مربوط به این زمینه لازم است خطرات ناشی از هر یک از آنها را نیز آموزش داد. به عنوان هنگام آموزش بوی بنزین خطرات ناشی از آن و اقدامات ایمنی را که باید به عمل آورد، آموزش داد.