پرورش حس چشایی کودک از طریق تفاوت، تشابه و شناخت مزه ها
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
اخبار و مقالات > سلامت 15 آبان 1396

پرورش حس چشایی کودک از طریق تفاوت، تشابه و شناخت مزه ها

در اینجا هدف تشخیص همانندی و ناهمانندی مزه ها و شناخت آنها بدون استفاده از حواس دیگر می باشد. از جمله فعالیت هایی که در این زمینه می توان انجام داد عبارتند از:

مواد مختلفی را که با مزه آنها در مرحله چشیدن آشنا شده است در ظرف هایی که محتوی آنها دیده نمی شود می گذاریم (از هر کدام دو عدد). یک سری از مواد را در مقابل کودک قرار می دهیم. سپس یکی از مواد را به او داده و از او می خواهیم با چشیدن آن مزه همانند آن را از بین سری مقابل تشخیص دهد.

خوراکی هایی را که دارای مزه های مختلف فوق می باشند در اختیار کودک قرار می دهیم. همراه با چشیدن هر یک از آنها توسط کودک، نام آن مزه را به او می گوییم.مثلا با چشیدن عسل به او می گوییم: "این شیرین است." با خوردن گوجه سبز به او می گوییم: "این ترش است" و ...

با خوردن مواد فوق از او می خواهیم که نام مزه ها را بگوید. مثلا با چشیدن لیمو بگوید: این ترش است.

نوشیدنی های مختلف از قبیل آب هویج یا آب پرتقال را در اختیار کودک قرار داده و پس از آموزش نام آنها از او می خواهیم که با نوشیدن هر یک نام آنها را بگوید. (این مواد باید در ظروفی ریخته شود که رنگ آنها دیده نشود)

یادآوری

باید توجه داشت که در انجام فعالیت های فوق از تعداد کم شروع کرده (چشیدن یک مزه و یا تشخیص تفاوت دو مزه) و پس از مهارت کامل بر تعداد آنها بیفزاییم.

در شناخت مزه ها باید یک به یک آموزش داد و پس از حصول اطمینان از یادگیری یک مزه به آموزش مزه دیگر پرداخت.

چون هدف پرورش حس چشایی است باید سعی شود کودک در انجام فعالیت ها از حواس دیگر خود به ویژه حس بویایی استفاده نکند.