پدران بخوانند (بخش سوم )
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
اخبار و مقالات > تعليم و تربيت 16 مرداد 1396

پدران بخوانند (بخش سوم )

پدرها می توانند به شیوه هایی بر فرزندان تاثیر بگذارتد که مادرها نمی توانند . پدران در زمینه های روابط کودکان با دوستان و همسالانشان و همچنین موفقیت تحصیلی آنها بسیار تاثیر گذارند . هنگامی که پدر از احساسات فرزندانش با خبر است و می کوشد تا به آنها در حل مسايلشان کمک کند ، کودکان در مدرسه و ارتباط با دیگران موفق تر هستند .بعکس پدری که نسبت به عواطف فرزندانش خشن ، ایرادگیر و بی اعتناست ، می تواند تاثیری بسیار منفی بر آنها بگذارد  و احتمال آن که فرزندان چنین پدری در انجام تکالیف درسی ناموفق باشند ، با دوستانشان بیشتر دعوا کنند و از سلامت روانی خوبی برخوردار نباشند ، بیشتر است .