پدران بخوانند (بخش دوم )
مهشيد نباغ مهشيد نباغ
اخبار و مقالات > تعليم و تربيت 24 تیر 1396

پدران بخوانند (بخش دوم )

یک پدر مسؤول اجازه نمی دهد که روابطش با همسرش، بر رفتار آنها با فرزندان تاثیر بگذارد! زمانی که بین زوجین کشمکش و تعارضی پیش می آید، فرزندان اولین قربانیان هستند. پدر بی محبت و غیرمسؤول اجازه می دهد که خشمش بر او غلبه کند و به همان شیوه ای که با همسرش در زمان قهرو ناراحتی رفتار می کند و زمان کمتری صرف وی می کند، با فرزند خود نیز به همان ترتیب عمل کند. اما پدر مسؤولیت پذیر همواره ارزش های والای خود را بر فضای خانواده حاکم می کند.