علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

اعتیاد روز افزون کودکان ونوجوانان به دنیای وهم انگیز مجازی
علی اصغر عاملی چه خبر؟ 10:42 07 بهمن 1396 /

اعتیاد روز افزون کودکان ونوجوانان به دنیای وهم انگیز مجازی

دنیای مجازی حاصل یک حرکت فناورانه مبتنی بردانش وایده های خلاقانه چند سالی است که زندگی بشر را تحت تاثیرخود قرار داده لیکن درکنارفواید بسیارآن نمی توان اثرات مخرب واوهام برانگیز این فناوری را برکودکان و نوجوانان نادیده انگاشت.