علی اصغر عاملی

مطلب 636 مطلب

کارشناس سینما و رسانه: آسیب های رسانه بر کودکان و نوجوانان را نمی توان با سانسور پوشاند
علی اصغر عاملی تعليم و تربيت 08:49 05 آذر 1396 /

کارشناس سینما و رسانه: آسیب های رسانه بر کودکان و نوجوانان را نمی توان با سانسور پوشاند

کارشناس سینما و رسانه گفت: آسیب های رسانه بر کودکان و نوجوانان را نمی توان با سانسور پوشاند بلکه در این حوزه باید سرمایه گذاری صورت گرفته و دانش و دغدغه مدیران ارتقا پیدا کند.