ليلا تَركاشوند

مطلب 5 مطلب

رمان وقتى به من مى رسى
ليلا تَركاشوند کتاب هفته 09:08 23 بهمن 1395 /

رمان وقتى به من مى رسى

ميراندا! در نامه ات بايد داستانى را تعريف كنى ؛يك داستان واقعى.الان نمى توانى داستان را بگويى چون هنوز اتفاق نيفتاده و حتى بعدا هم ،نيازى نيست عجله كنى .ولى خيلى صبر نكن چون حافظه ات ضعيف مى شود .تمام جزئيات را ميخواهم.سفر سختى است و بايد تا ذهنم فعال است اين كار را بكنم.

فسقلى ها
ليلا تَركاشوند کتاب هفته 11:06 09 آذر 1395 /

فسقلى ها

مجموعه ٣٠جلدی فسقلی ها نوشته تونى گراس و با ترجمه محمدرضا مهرافزا ،سارا قديانی ،ميترا لبافى از سرى كتاب هاى بنفشه از انتشارات قديانى است كه ٧دوره به عنوان ناشر نمونه انتخاب شده است.