وقتی یک محقق ناشر می شود
علی اصغر عاملی علی اصغر عاملی
گفتگو با مهدی حاجی شیزری، مدیر انتشارات نشر ریحان

وقتی یک محقق ناشر می شود

شاید پیش خودتان فکر کنید که دریافت حقوق در برابر مطالعه کتاب چه شغل جالبی می تواند باشد. اما به نظر من در کشوری که سرانه مطالعه آن در حد دقیقه و ثانیه است چنین کاری نه تنها جالب توجه نیست. بلکه می تواند مشمول دریافت سختی کار هم باشد. خصوصا آنکه مطالعه مزبور جهت فعالیت های تحقیقاتی بوده و از سوی دیگر در 25 یا 26 سالگی مردی باشد که می توانسته به جای چنین کار مرارت باری به سراغ فعالیت های اقتصادی پر آب و نان تری برود و درست از همین جاست که می فهمم مدیر نشر ریحان پیش از آنکه یک مدیر انتشاراتی باشد یک محقق حرفه ای در حوزه ادبیات خصوصا ادبیات کودک و نوجوان است.

ادامه